,,

QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2013 juny sèrie 3

Respon les següents preguntes

PRIMERA PART

Exercici 1

Qüestió 1: El duralumini és un aliatge d’alumini que conté un 4 % de coure (Cu), un 0,5 % de manganès (Mn) i un 1 % de ferro (Fe). Quina quantitat d’alumini pur (Al) cal per a obtenir 800 kg d’aliatge?

756 kg
764 kg
788 kg
760 kg

Qüestió 2: Es vol substituir un cable de coure de 25 m de llargària per un altre cable d’acer inoxidable de la mateixa secció. La resistivitat del coure és ρCu = 0,017 μΩ m i la de l’acer inoxidable és ρinox = 0,78 μΩ m. Quina llargària ha de tenir el cable d’acer inoxidable perquè ofereixi la mateixa resistència que el de coure?

0,5449 m
32,05 m
1147 m
0,4250 m

Qüestió 3: Quina és la velocitat de sincronisme d’un motor asíncron de corrent altern de quatre parells de pols, que està connectat a la xarxa de tensió U = 230 V i freqüència f = 50 Hz?

1 500 min–1
1 350 min–1
750 min–1
675 min–1

Qüestió 4: El procés d’obtenció d’una peça requereix tres operacions que duren respectivament 17 s, 31 s i 12 s. Es disposa d’una màquina per a realitzar la primera operació, de dues per a la segona i d’una per a la tercera. En règim estacionari, i amb la línia funcionant al màxim rendiment, cada quant de temps surt una unitat de la línia?:

31 s
17 s
60 s
15,5 s

Qüestió 5: El velocímetre d’un automòbil pot marcar una velocitat fins a un 10 % per sobre de la real a què avança el vehicle, i en cap cas no pot marcar una velocitat menor a la real. Si s’està circulant i el velocímetre indica una velocitat de 114 km/h, la velocitat real del vehicle està compresa entre:

114 km/h i 126,7 km/h.
103,6 km/h i 126,7 km/h.
110 km/h i 114 km/h.
103,6 km/h i 114 km/h.

Exercici 2

Es defineix un sistema per a determinar el signe de la multiplicació de tres nombres enters. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació utilitzant les variables d’estat següents:

a) Escriviu la taula de veritat del sistema.
b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.
c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.
SEGONA PART

OPCIÓ A

Excercici 3

La figura mostra l’esquema elèctric d’una estufa amb dues resistències iguals que es poden connectar de dues maneres diferents segons la posició del commutador. Amb els valors que apareixen en el dibuix, determineu per a cadascuna de les configuracions:

a) Dibuixeu, de manera independent i simplificada, sense commutador ni fils innecessaris, les dues configuracions possibles.
b) La resistència equivalent del conjunt de les dues resistències, R1 i R2.

500 Ω i 125 Ω
250 Ω i 75 Ω
300 Ω i 400 Ω
100 Ω i 50 Ω

c) La potència consumida per l’estufa, P1 i P2.

200 W I 320 W
630,6 W i 756,9 W
105,8 W i 423,2 W
100 W I 420 W

Exercici 4

Una caldera domèstica produeix aigua calenta mitjançant la combustió de pèŀlets (biomassa) de poder calorífic ppèŀlets = 17,25 MJ/kg. La caldera té un rendiment η = 0,90, una potència útil mínima Pmín = 4,4 kW i una potència útil màxima Pmàx = 25 k. En l’habitatge on s’utilitza, s’estima un consum energètic anual Eanual = 92 600 MJ. Determineu:

a) La potència mitjana consumida, Pcons.

3471 W
2567 W
2936 W
2900 W

b) El consum de pèŀlets cmín i cmàx, en kg/h, per a les potències mínima i màxima.

1,020 kg/h i 5,797 kg/h
2 kg/h i 8,3 kg/h
3,455 kg/h i 2,5 kg/h
5 kg/h i 7,777 kg/h

c) El percentatge de temps que haurà estat en funcionament la caldera al cap de l’any si sempre treballa amb un consum de pèŀlets c = 3,7 kg/h.

19,40%
18,40%
21,50%
16%

OPCIÓ B

Exercici 3

El parell resistent d’una màquina és Γmàq = a + b n, amb a = 5 Nm i b = 1,5 × 10–3 Nm min–1. Per a moure aquesta màquina, se selecciona un motor elèctric de rendiment η = 0,68 que proporciona un parell constant Γmot = 9 Nm i una potència útil entre 1,2 kW i 5 kW.

a) Determineu les velocitats mínima, n1, i màxima, n2, de rotació del motor.

1270 min-1 i 5030 min-1
1273 min-1 i 5305 min-1
1200 min-1 i 5300 min-1
700 min-1 440 min-1

b) Dibuixeu, indicant-ne les escales, la corba característica parell resistent-velocitat de rotació de la màquina en el marge de funcionament del motor.
c) Determineu la velocitat de funcionament, nnom, en min–1, en règim estacionari, del conjunt motor i màquina.

2674 min-1
4508 min-1
2689 min-1
2667 min-1

d) Determineu l’energia elèctrica consumida, Econs, en kW h, si funciona durant un temps t = 3 h en règim estacionari.

11,09 kWh
12 kWh
11,19 kWh
11,4 kWh

Excercici 4

Una gandula de jardí pot situar el respatller OQ en dues posicions mitjançant una barra de longitud h = 300 mm, que recolza a A o a B, que aplica una força vertical F sobre el punt P. Es considera que la massa conjunta del respatller i del tronc de la persona que hi jeu és m = 50 kg i que el centre de masses és el punt mitjà del respatller G.

a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del respatller.
b) Determineu la força vertical, FV, i la força horitzontal, FH, a l’articulació O

83,88 N i 0 N
88 N i -88 N
88,88 N i 0 N
42 N i 50 N

c) Determineu quin serà l’angle φ per a les dues posicions (A i B) de la barra de 300 mm, que es manté sempre vertical.

52 i 25
50,14 i 20,25
52,14 i 23,25
51,14 i 22,25