,,

QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2013 setembre sèrie 1

Respon les següents preguntes

PRIMERA PART

Exercici 1

Qüestió 1.Un espardenyer fa deu parells d’espardenyes cada dia laborable. Durant quatre setmanes, treballa de dilluns a divendres. Les despeses associades a la fabricació de cada parell d’espardenyes són 3 € i el preu de venda de cada parell són 14 €. Si ven totes les espardenyes que ha fabricat durant aquestes quatre setmanes, quin benefici obtindrà?

2 800 €
3 400 €
600 €
2 200 €

Qüestió 2: Disposem de 0,2 × 10–3 m3 d’acer fos per a fer una barra massissa de 0,5 m de llargària. Quin tipus de secció resistirà una força axial major?

Tots els tipus de secció aguantaran la mateixa força axial.
La secció quadrada.
La secció triangular.
La secció circular.

Qüestió 3: La fiabilitat d’un artefacte és la probabilitat que funcioni sense avaries durant un cert temps. D’un lot inicial de 850 unitats, se n’han avariat 68 abans d’haver funcionat durant 4 000 h. Quina és la fiabilitat d’aquest artefacte per a 4 000 h?

92 %
79 %
98 %
68 %

Qüestió 4:En el plànol de la figura s’han acotat les distàncies L1 , L2 i L3 i s’indica que la tolerància general està a la primera imatge . Quina és la tolerància de l’alçària de la peça?

Qüestió 5: Una pista d’alumini de circuit imprès té una secció rectangular d’1,5 mm × 0,1 mm i una llargària de 35 mm. La resistivitat de l’alumini és ρalum = 0,028 2 μΩ m. Si la caiguda de tensió entre els extrems de la pista és d’1,35 mV, quin és el valor de la intensitat que hi circula?

20,517 mA
205,17 mA
888,30 mA
88,30 mA

Exercici 2

L’orientació d’un aerogenerador es controla amb un sistema automàtic que activa el motor d’orientació quan la direcció del vent està desviada més de 5° respecte de l’orientació actual de l’aerogenerador i la velocitat del vent és superior a 3 m/s i inferior a 25 m/s. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació utilitzant les variables d’estat següents:

a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles.
b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.
c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.
SEGONA PART

OPCIÓ A

Excercici 3

Un fuster ha de tallar 4 plaques de fusta, amb la forma de la figura, per a construir una taula rodona extensible. Utilitza fusta de pi de gruix e = 30 mm i densitat ρ = 500 kg/m3. Fa el tall amb una serra de cinta que talla a una velocitat v = 5 m/min. Determineu a,b i c: Si cada persona necessita 0,85 m de perímetre, com a mínim, per a poder menjar còmodament, determineu d:

a) Les llargàries dels contorns, LA i LB, de cadascuna de les peces A i B.

3085 mm i 2700 mm
3000 mm i 2000 mm
8503 mm i 7200 mm
5830 mm i 3720 mm

b) El temps total, t total, que trigarà, com a mínim, a tallar les 4 plaques, si parteix d’un tauler rectangular de 2 000 mm × 1 200 mm i 30 mm de gruix (busqueu la distribució òptima de les plaques en el tauler).

68,64 s
64,68 s
74,72 s
31,34 s

c) La massa total, m, de les 4 plaques de la taula.

29 kg
31,89 kg
30,46 kg
304,6 kg

d) Per a quantes persones servirà la taula plegada (només plaques A) i la taula desplegada (plaques A i B)?

3 i 5 persones
4 i 6 persones
5 i 7 persones
5 i 5 persones

Exercici 4

Un dispositiu per a regular la intensitat de la llum funciona alimentant la bombeta mitjançant pulsacions a freqüències que l’ull humà no pot percebre. Quan la intensitat de llum és baixa, els cicles d’alimentació duren t on = 0,36 ms amb alimentació, i t off = 0,35 ms sense alimentació. Si la tensió d’alimentació és U = 12 V i la bombeta és de P = 14 W, destermineu a,b i c. La intensitat de la llum s’augmenta disminuint el temps, t off, durant el qual la bombeta no s’alimenta; determineu d:

a) La resistència, R, de la bombeta.

10 Ω
2,4 Ω
10,29 Ω
22 Ω

b) La potència mitjana, P1, subministrada.

7,099 W
7,3 W
8,009 W
9,907 W

c) La freqüència, f, de les pulsacions de la tensió d’alimentació.

14,08 Hz
1408 Hz
8041 Hz
5120 Hz

d) El valor que ha de tenir t off perquè la potència mitjana subministrada sigui P2 = 11,2 W.

1 ms
0,09 ms
0,8 ms
0,7 ms

OPCIÓ B

Exercici 3

Per a reduir la factura elèctrica d’una instaŀlació agrària, es proposa instaŀlar una miniturbina hidràulica que utilitza un salt d’aigua d’altura h = 14 m provinent d’un dipòsit. La miniturbina hidràulica funciona amb un cabal q = 10 L/s i té un rendiment η = 0,45. El consum energètic diari de la instaŀlació és Edia = 1,2 kW h. Si es dissenya el sistema per a generar la meitat de l’energia necessària diària, determineu:

a) L’energia, Edia, que ha d’emmagatzemar el dipòsit.

8,400 MJ
4,800 MJ
3,840 MJ
4,653 MJ

b) El volum, V, que ha de tenir el dipòsit.

34,96 m3
36,96 m3
38,96 m3
69,96 m3

c) La potència elèctrica, Pelèctr, que ha de proporcionar la turbina.

837,4 W
317,8 W
640 W
617,8 W

Excercici 4

Una gandula de jardí manté el respatller OQ en diferents posicions mitjançant la força F que fan els dos braços de la gandula sobre el punt P. Es considera que la massa conjunta del respatller i del tronc de la persona que hi jeu és m = 45 kg i que el centre de masses és el punt G. Quan φ = 45°, els dos braços fan una força horitzontal. Per a aquesta posició:

a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del respatller.
b) Determineu la força vertical, FV, i la força horitzontal, FH, a l’articulació O.

441,3 N i 589,4 N
435,67 N i 500,89 N
448,99 N i O N
450,9 N i 435,67 N

Determineu quin serà l’angle, β, entre el respatller i el braç quan l’angle del respatller sigui φ = 0° i 90°.

30,45 i 56,14
18,45 7 72,56
16,45 i 78,14
46,78 i 70,22